Regulamin

Wykaz czynności, praw i obowiązków


§1 Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu internetowego dzieciztalentem.pl. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu dzieciztalentem.pl

Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu internetowego dzieciztalentem.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

§2 Definicje

Wykaz czynności, praw i  obowiązków (Regulamin) - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują.

Dzieci z Talentem -  serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.dzieciztalentem.pl, a także innymi adresami internetowymi, pod którymi Administrator prowadzi Serwis, stanowiący platformę internetową będącą własnością firmy QL Krzysztof Kulwas z siedzibą w Pile na ul. Książęcej 34/2, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis

Użytkownik - rodzic lub opiekun prawny dziecka, osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat który skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto (rejestracja w Serwisie).

Internauci – osoby odwiedzające stronę Serwisu.

Darczyńca – osoba dokonująca wpłaty na profilu wybranego dziecka przez przycisk (POMÓŻ WPŁACAJĄC DOWOLNĄ KWOTĘ). Wartość tak dokonanej  wpłaty w 80% trafia bezpośrednio na konto rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Pozostałe 20 % środków przeznaczamy na rozwój projektu: www.dzieciztalentem.pl.

Sponsor talentu dziecka – osoba lub firma zamieszczająca na wybranym profilu dziecka własnej reklamy. Wartość opłaty za wstawienie reklamy w 80% trafia bezpośrednio na konto rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Pozostałe 20 % środków przeznaczamy na rozwój projektu: www.dzieciztalentem.pl.

Ocena talentu dziecka – za wyznacznik talentu dziecka w Serwisie przyjęto popularność- (ilość odsłon) jego Profilu dokonanych przez Internautów.

Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej.

Login, Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie. 

Konto - dostępne dla danego Użytkownika Profilu dziecka po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie (np. aktywowanie i dezaktywowanie poszczególnych usług itp.).

Profil dziecka - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę dziecka , upublicznianych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika, które udostępniane i prezentowane są na Stronie Użytkownika w Serwisie.

Strona Użytkownika - przestrzeń sieciowa, gdzie publikowane (prezentowane) są na łamach Serwisu informacje, dane i inne elementy opisujące dziecko na profilu, upublicznione przez Użytkownika i następnie przekazane przez niego do Serwisu w sposób samodzielny i dobrowolny; za pośrednictwem którego to miejsca Internauci mogą zapoznać się z profilem utalentowanego dziecka.

Baza Profili - zbiór danych, informacji i innych treści upublicznionych i następnie przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu. Baza ta objęta jest regulacjami RODO.

Spam - przesyłanie nie zamówionych wiadomości o charakterze reklamowym, komercyjnym lub informacyjnym bez zgody Administratora serwisu.

Kradzież Konta - bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika, w szczególności włamanie. 

Netykieta - zbiór zasad savoir-vivre obowiązujących w Internecie; stworzony, aby pomóc skutecznie i przyjemnie komunikować się z innymi. 

Materiały - teksty, opracowania, obrazy, multimedia oraz wszelkie inne treści udostępniane w Serwisie przez Użytkownika.

§3 Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu.

2. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet systemu prezentacji i wymiany informacji na poziomie Profilu Dziecka , utrzymywanym przez Administratora, w celu umożliwienia w ten sposób pozyskania środków pomocowych  na rozwój  talentu Dziecka. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników Profili Dzieci związane z przedmiotem Serwisu.

3. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

4  Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Warunki zamieszczenia Profilu dziecka w Serwisie reguluje osobny dokument Umowa z Użytkownikiem, dostępna na etapie rejestracji Konta w Serwisie.

5. Baza Profili podlega ochronie prawnej ustawy RODO, a Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w Bazie Profili jest firma QL Krzysztof Kulwas. z siedzibą w Pile przy ulicy Książęcej 34/2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Profili. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawiera Umowa z Użytkownikiem Profilu Dziecka – akceptowana przez użytkownika jako odrębny dokument na etapie rejestracji.

6. Profil dziecka zawiera: dane osobowe oraz informacje o osiągnięciach dziecka. Na profilu znajduje się także tabela Potrzeb, którą określa i wycenia Użytkownik z automatyczną funkcją odhaczania realizacji potrzeby przy osiągnięciu przypisanej jej wartości wpłat przez Darczyńców.

7. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie z ważnych przyczyn zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług.

8. Administrator będzie informował Internautów z odpowiednim wyprzedzeniem na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i jej przyczynach. Powyższe zmiany nie będą naruszać praw nabytych Użytkowników.

§4 Zasady sponsoringu na rzecz dzieci zarejestrowanych w Serwisie

1.Pomoc, finansowa dedykowana dziecku będzie wpłacana przez Darczyńcę lub Sponsora na konto Rodzica podane na etapie rejestracji Profilu Dziecka. Operacja realizowana będzie  przez operatora  płatności,http://www.tpay.com,  na jego zasadach technicznych i według jego cennika opłat.

2.Darczyńca (firma lub osoba prywatna) wpłacająca na poczet rozwoju talentu wybranego dziecka jednorazowo określoną przez Administratora kwotę, nabywa prawo do zamieszczenia na profilu dziecka swojej REKLAMY lub DANYCH OSOBOWYCH. 

 §5 Uczestnictwo w Serwisie

1. Serwis Dzieci z Talentem został stworzony w celu promowania, jako narzędzie dające możliwości wsparcia finansowego przez sponsoring dla dzieci rozwijających swoje zdolności.

3. Uczestnikiem Serwisu może zostać każde dziecko do 18 lat (profile zakładane maksymalnie do 16 roku życia), zarejestrowane przez własnego rodzica lub opiekuna prawnego zwanego Użytkownikiem. Młodzież od 16 roku życia mogą samodzielnie zakładać wlasne Profile na stronie Dzieci z Talentem.

4. Do tego, aby założyć Konto i być Użytkownikiem Serwisu oraz korzystać z jego zasobów niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych określonych w §3 pkt. 3 powyżej,  posiadanie dowolnej, aktywnej Skrzynki e-mail oraz podanie danych aktualnego konta bankowego, którego posiadaczem jest Użytkownik.

5. Procedura rejestracji i aktywacji Profilu dziecka przebiega stopniowo za pośrednictwem Skrzynki e-mail i stron Serwisu, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji.

6. Jeden Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom bez wyraźnej zgody Administratora.

§6 Informacje dla Użytkownika

1. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:

a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu i Umowy z Rodzicem:

b) wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil dziecka, przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych:

i. adres e-mail;

ii. hasło do Konta;

iii. kody aktywacyjne lub innego typu poufne dane dostępowe;

c) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez firmę QL Krzysztof Kulwas z siedzibą w Pile wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu lub w inny sposób, danych osobowych oraz wizerunku osobistego dziecka na przekazywanych do Serwisu fotografiach, plikach w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu.

d) wyraża zgodę na wykorzystywanie powyższych danych, informacji i wizerunku osobistego dziecka przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak: internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, lecz publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie umożliwiały bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem (bez numeru telefonu, adresu e-mail). Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na udostępnianie danych osobowych renomowanym partnerom biznesowym Administratora w celach określonych powyżej;

e) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego renomowanych partnerów biznesowych.

2. Udostępniając Materiały w Serwisie, Użytkownik:

a) oświadcza iż, posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawo do wykorzystania wizerunku dziecka) do tego, aby mogły być one opublikowane na łamach Serwisu oraz w innych mediach, w zakresie wskazanym w § 6 pkt. 2 lit. c, i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;

b) oświadcza, że udziela Administratorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie przekazanych danych, ich dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna;

c) zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych treści, materiałów graficznych lub wizerunku osobistego osób trzecich, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także - w razie konieczności - wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.

3. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto lub Stronę Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.

4. Mając na względzie prawidłowość funkcjonowania Serwisu, a także jego techniczne uwarunkowania, Administrator zastrzega sobie prawo odmówienia zgody na publikację fotografii lub filmu z możliwością zablokowania Strony Użytkownika, jeżeli zdjęcie będzie większe niż 600 kilobajtów, jeżeli zdjęcie lub film będzie słabej jakości lub nie będzie spełniać niezbędnych warunków technicznych Serwisu.

5. Niezależnie od ilości przekazywanych do Serwisu fotografii - zdjęcie główne musi przedstawiać jak najaktualniejszy wizerunek osobisty dziecka, czyli taki, który pozwala rozpoznać(Dziecko) w aktualnej czasowo rzeczywistości (np. zdjęcie 15 -letniego dziecka przedstawiające go w wieku 3 lub 8 lat - jest dozwolone do publikacji na łamach Serwisu, ale wówczas nie może ono być zdjęciem głównym na Profilu, musi być uzupełniony o dodatkowe zdjęcie aktualne, będące zdjęciem głównym), fotografia główna musi prezentować dziecko wyraźnie pozwalając na jego identyfikację w rzeczywistości .

6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu na podstawie zgłoszenia mailowego do Administratora strony. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil i Strona Dzicka na stałe i bezpowrotnie. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta powoduje, iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.

7. W Serwisie www.dzieciztalentem.pl mogą być tworzone Profile Dzieci których wiek nie przekroczył 18 roku życia (rocznikowo). Po przekroczeniu tego wieku przez dziecko od 1.01 kolejnego roku Profil takiego dziecka zostanie automatycznie usunięty z Serwisu.

8. Mając na uwadze dobro Użytkowników, a także w celu zapewnienia najwyższej jakości Serwisu, niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych (odpłatnych i nieodpłatnych) do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

a) rozpowszechnianie treści pornograficznych;

b) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;

c) rozsyłanie Spamu i nie zamówionej informacji handlowej;

d) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;

e) publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające nieuzasadnione radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.)

9. Ze względu na charakter Serwisu niedozwolone jest w żadnym przypadku i w jakiejkolwiek formie (wyraźnie lub w sposób dorozumiany) podawanie przez Użytkownika w treściach ogólnie dostępnych na łamach Serwisu (tz. na Profilu dziecka) informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać na sposób bezpośredniej możliwości komunikacji z Użytkownikiem (numer telefonu, adres e-mail, dane kontaktowe komunikatora internetowego itp.), z pominięciem celu i charakteru przedmiotu Serwisu, co dotyczy również podawania lub publikowania w ten sam sposób adresów do jakichkolwiek stron internetowych - bez wyraźnej zgody Administratora, a także niedozwolone jest: nakłanianie innych Użytkowników do podawania przez nich w jakikolwiek sposób informacji o możliwościach bezpośredniego kontaktu z takim Użytkownikiem (np. w korespondencji realizowanej za pośrednictwem Serwisu)..

§7 Blokada i usunięcie konta

1. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub zapisy zawarte w podpisanej z nim Umowy, Administrator może zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu (np. Profil dziecka). Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora - jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

2. Konto może ponadto zostać usunięte przez Administratora, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu dziecka z Bazy Profili, jeżeli Administrator stwierdzi, iż: 

a) Użytkownik rażąco narusza postanowienia Regulaminu i Umowy, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem; 

b) Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 3 miesięcy od ostatniego zalogowania;

c) Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika;

d) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;

e) Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania;

f) Użytkownik nie odwiesi zawieszonego Konta w okresie dłuższym niż 3 miesięcy od jego zawieszenia;

g) Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.

§8 Reklamacje

1. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: biuro@dzieciztalentem.pl. z tytułem: Reklamacja. 

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt.2 – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora i niezawinionych przez Administratora (awaria sprzętu, sieci internetowej itp.). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika w ciągu 7 dni do daty rozpatrzenia reklamacji na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

5. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu, będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.

§9 Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

1. Administrator nie odpowiada w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za Materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.

2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami i ich dziećmi zamieszczonymi na profilach, a korzystającymi z Serwisu Internautami.

3. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacjach zamieszczonych na Profilach Dzieci udostępnianych dla Internautów.

4. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach i tworzonych przez nich Profilach dzieci, jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

5. Administrator, jako właściciel i zarządca Serwisu, dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Administratora zakłócenia spowodowane m.in. siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem. Wyłączenie Serwisu, opisane w zdaniu poprzednim, zostanie uwzględnione w rozliczeniach z podmiotami z którymi Administrator na ten czas będzie powiązany zależnością biznesową.

7. Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Administratora "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinioną i niezależną od Administratora utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych - zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.

11. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z serwisu www.dzieciztalentem.pl, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). 

12. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu, we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć INTERNET (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.). W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich. Powyższe zmiany nie będą wpływały na istotne cechy Serwisu.

§10 Zmiany Regulaminu

1. Administrator zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników.

2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsc do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi  akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

5. W sprawach nie objętych w wyżej zapisanym tekście, stosujemy przepisy zgodne z obowiązującym prawem RP. Pozostałe sprawy są ujęte w powyższym wykazie czynności, praw i obowiązków który nie jest Regulaminem w pełni tego słowa znaczeniu.

Kontakt z nami

Obsługa strony : biuro@dzieciztalentem.pl

Kwestie techniczne : pawel@dzieciztalentem.pl

Realizacja Technix